Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Uspešno zaključen projekt »Razvoj inovacijskega okolja za računalniško vodene električne pogonske sisteme, aktuatorje in senzorje«

10. marec 2008, Maribor, vir TECES

Projekt »Razvoj inovacijskega okolja za računalniško vodene električne pogonske sisteme, aktuatorje in senzorje« je po treh letih uspešno zaključen. Koordinacijsko izjemno zahteven in investicijsko krepak projekt, ki je trajal od 10.07.2004 do 30.06.2007,  je okrepil vlogo v projektu udeleženih partnerjev na ciljnem tržišču, predvsem v tržnem segmentu električnih servovolanov tako v avtomobilski industriji kot industriji električnih viličarjev, kot tudi v segmentu sesalnih enot in opto-mehatronskih vsesmernih prikazovalnikov.

V okviru skupnega projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

1. RR Projekt Pogonski sistemi za električne servovolane
RR projekt sodi med ključne inovacijske projekte podjetja Iskra Avtoelektrika d.d., saj so mehatronski sistemi strateško programsko področje dolgoročnega razvoja družbe. Več o projektu na http://esrr.teces.si/prikazi.asp?vsebina=aktivnosti%2Fprojekt_RR1.asp 

2. RR Projekt Raziskovalno-razvojna podpora inovacijam na področju opto-mehatronskih vsesmernih prikazovalnikov
RR projekt predstavlja enega izmed ključnih projektov v okviru diverzifikacijskih aktivnosti, katerih nosilec je divizija iDRIUM kot ena izmed poslovnih enot koncerna KOLEKTOR GROUP, d.o.o. Več o projektu na http://esrr.teces.si/prikazi.asp?vsebina=aktivnosti%2Fprojekt_RR2.asp 

3. RR Projekt Razvoje sesalne enote z elektronsko komutiranim motorjem (EKM) za velikoserijsko proizvodnjo 
RR projekt je pomemben projekt za Domel d.d., saj spada v področje elektronsko komutiranih (EC) pogonov, ki je opredeljeno kot eno izmed ključnih za njegov nadaljnji razvoj. Več o projektu na http://esrr.teces.si/prikazi.asp?vsebina=aktivnosti%2Fprojekt_RR3.asp 

4. Aktivnost »de minimis« »TECES kot podpora inovacijskemu okolju za računalniško vodene naprave, senzorje in aktuatorje«
Projekt je predstavljal podporno aktivnost izvedbi celovitega projekta ter okrepil TECES kot podporno okolje za koordinacijo in vodenje ter stično točko povezovanja partnerjev TECE. Z vzpostavitvijo temeljnih infrastrukturnih pogojev ter izvedenimi aktivnostmi vsebinsko in koordinacijsko obsežnega projekta je TECES skušal zagotoviti učinkovitejšo, pravočasno, racionalnejšo in uspešnejšo izvedbo celotnega projekta.

5. Aktivnost investicij v projektu »Skupna infrastruktura za računalniško vodene električne pogonske sisteme, aktuatorje in senzorje«
Skozi izvajanje projekta je TECES s skupino partnerjev (investitorjev) krepko okrepil konkurenčno sposobnost vsakega izmed partnerjev. Z izkoriščanjem sinergijskih učinkov pri sodelovanju na razvojnih projektih med partnerji pa je to pomenilo tudi krepitev razvojnega potenciala partnerjev v inovacijskem okolju in s tem izboljševanje konkurenčne sposobnosti v projekt vključenih podjetij.
Nosilec projekta in skupina partnerjev so združili svoje investicije v enotni prispevek k realizaciji sprejete strategije razvoja in vlaganj članov TECES v okviru skupne RR infrastrukture TECES ter s tem v razvoj inovacijskega okolja računalniško vodenih električnih pogonskih sistemov, aktuatorjev in senzorjev, saj je skupna infrastruktura inovacijskega okolja predstavljala infrastrukturno podporo vsebinskemu izvajanju RR projektov nosilnih investitorjev (nosilcev znanja na specifičnih področjih njihovega delovanja), katerih rezultati so visoko tehnološko zahtevni produkti z veliko dodano vrednostjo ter izrednim učinkom na udeležene soinvestitorje ter okolico.
Investicije partnerjev v infrastrukturo inovacijskega okolja so zagotovile tako podporo specifičnim raziskavam na področjih, ki so pomembna za razvoj elektromotorske in avtomobilske industrije v prihodnosti ter posebej vključenih partnerjev. Področja, ki se jih je v tem smislu pokrivalo, so na eni strani zelo široka po drugi strani popolnoma specifična in obsegajo poznavanje različnih ved znanosti, predvsem pa nudijo možnosti razvoja izdelkov in tehnologij na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, novih materialov, tehnologij vodenja procesov ter tehnologij za varovanje okolja.

Rezultati projekta:

Projekt je skozi izvajanje uresničeval začrtane cilje saj so bili vsi predlagani in pričakovani operativni kakor tudi strateški cilji v veliki meri izpolnjeni ter v določenih pogledih celo preseženi.
Doseženi strateški cilji:

 • usklajenost razvoja in raziskav na področjih skupnega delovanja partnerjev,
 • povečanje in racionalizacija vlaganj v lastno RR infrastrukturo in RR infrastrukturo parterjev ter s tem v razvoj inovacijskega okolja računalniško vodenih električnih pogonskih sistemov, aktuatorjev in senzorjev,
 • povečanje proizvodov partnerjev z visoko dodano vrednostjo, ki zadovoljujejo najzahtevnejše kriterije trajnostnega razvoja ter s tem povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • kreiranje novih, predvsem aplikativnih znanj s področja mehatronike, tehnologije vodenja procesov, novih materialov, mikromehanike, energetske elektronike in elektromagnetnih pretvornikov ter električnih naprav,
 • omogočanja stalnega razpolaganje z najsodobnejšo raziskovalno-razvojno infrastrukturo, tako vrhunsko usposobljenim kadrom kot najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko strojno in programsko opremo,
 • poenotenje orodij za sočasni razvoj izdelkov z možnostjo računalniške izmenjave podatkov med dobavitelji, proizvajalci in končnimi uporabniki ter omogočanje timskega dela in sočasnega razvoja izdelkov ne glede na lokacijo.


Doseženi operativni cilji:

 • vzpostavitev raziskovalno-razvojne infrastrukture inovacijskega okolja računalniško vodenih naprav, senzorjev in aktuatorjev kot izhodišče izvajanja RR projektov partnerjev,
 • povečanje medsebojne povezljivosti partnerjev v orodjih za sočasni razvoj,
 • povečanje tehnološke zahtevnosti izdelkov,
 • dvig konkurenčnosti partnerjev,
 • povečanje skupnih raziskovalnih projektov partnerjev,
 • skrajšanje časa razvoja izdelka,
 • zmanjšanje stroškov in povečanje kakovosti razvoja,
 • povečanje števila strokovno in tehnično vrhunsko usposobljenega kadra. 
 • Nova sesalna enota z elektronsko komutiranim motorjem. Novo elektronsko krmilje za vodenje brezkrtačnih motorjev

Sam projekt je izredno prispeval k dvigu in hitrejši rasti BDP/prebivalca v vključenih podjetjih, omogočil širjenje in kreiranje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest v razvoju, proizvodnji in marketingu ter prispeval k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V projektu so bili RR aktivnosti in investicije usmerjene k uvajanju okolju prijaznih in zdravju neškodljivih tehnologij.

Projekt je presegel dosedanjo prakso povezovanja partnerjev na ozko omejenih geografskih prostorih znotraj Slovenije, saj so se partnerji vsebinsko povezali v enotno interesno skupino znotraj panoge elektromotorske industrije ter okrepili sodelovanje znotraj posameznih slovenskih geografskih regij, še bolj pa sodelovanje med njimi.

 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa